RODO

 Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.


Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Płoński, zamieszkały w Raszynie, u. Wołodyjowskiego 11, 05-090 Raszyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Pastelowe Kwiatki Piotr Płoński, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Wołodyjowskiego 11, 05-090 Raszyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod następującym numerem (będącym jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej): NIP 5342152342, tel.508678058, e-mail pastelowekwiatki@gmail.com

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z osobami zainteresowanymi usługą dekoracji, usługą wypożyczenia i poprawna realizacja zlecenia. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zapytania lub zarejestrowania na usługę dekoracji i/lub jej wykonania, usługę wypożyczenia,  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie zapytania ani zarejestrowania się na ww. usługi oraz wykonanie dekoracji.

5. Odbiorcami danych mogą być instytucje i organy upoważnione z mocy prawa w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach oraz  podmioty przetwarzające dane tj. firmy pośredniczące w organizacji przesyłek i firmy kurierskie.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje ani nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wysyłania odpowiedzi na zapytanie lub wykonania zlecenia, jej rozliczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez jej strony - 3 lata.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz